ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΧΤΑΣ

Υφυπουργός Οικονομίας & Οικονομικών

 

 

 

 

Κυρίες και κύριοι,

Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας να απευθύνω χαιρετισμό κατά την έναρξη των εργασιών της ενδιαφέρουσας διημερίδας που διοργανώνετε με τη συνεργασία και των Τμημάτων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας. Λόγω της διεξαγωγής της άτυπης συνόδου του Συμβουλίου Υπουργών στη Χαλκιδική για τα θέματα της Περιφερειακής Πολιτικής στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του τρέχοντος εξαμήνου δεν μπορώ να παρευρεθώ στη διημερίδα. Θα ήθελα όμως να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία της διοργάνωσης σε μια εποχή που αναπτύσσεται διάλογος και προβληματισμός για τις εξελίξεις στην ελληνική οικονομία, τις αναπτυξιακές δυνατότητες με την υλοποίηση του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης καθώς και τις ευκαιρίες και προκλήσεις στο πλαίσιο της εντός ευρώ εποχής.

 

Κυρίες και κύριοι,

Το Γ’ ΚΠΣ συνδέεται κατεξοχήν με την ολοκλήρωση και τη λειτουργία των εθνικών αναπτυξιακών υποδομών που συνδέουν τη χώρα με την Ευρώπη, τα Βαλκάνια και τον υπόλοιπο κόσμο και δημιουργούν μια νέα πραγματικότητα για τη βιομηχανία, τον τουρισμό, τη γεωργία.

 

Η Κυβέρνηση με βαθιά επίγνωση της σημασίας που είχε για τη χώρα η αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων του Β’ ΚΠΣ έκανε πριν από λίγα χρόνια κρίσιμες επιλογές. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε (στον επιθυμητό βαθμό) τα απαραίτητα μέσα στη διάθεση της, επέλεξε την κατεύθυνση των έργων και παρεμβάσεων μεγάλης κλίμακας, που λειτουργούν καταλυτικά σε όλη την αναπτυξιακή διαδικασία, παρεμβάσεων που προωθούν την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, την οικονομική και κοινωνική συνοχή της χώρας. Ήδη με την απόδοση στο κοινωνικό σύνολο και την αξιοποίηση των υποδομών που δημιουργήθηκαν αναδεικνύονται σταδιακά οι σημαντικότατες ωφέλειες για την τοπική, περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη.

 

Φίλες και φίλοι,

Είναι γεγονός ότι οι αυξημένοι και πολύτιμοι εθνικοί και κοινοτικοί πόροι του Γ’ ΚΠΣ των 51 και πλέον δισεκατομμυρίων ευρώ σε συνδυασμό με το νέο περιβάλλον σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο έθεσαν στο κέντρο της προσοχής μας τις ανεπάρκειες των μηχανισμών σχεδιασμού,  υλοποίησης και διαχείρισης, αλλά και τις δυνατότητες που έχουμε- ως οικονομία και κοινωνία- για να ολοκληρώσουμε τα έργα στο κόστος, στο χρόνο και με την  ποιότητα που απαιτείται. 

 

Το Γ’ ΚΠΣ είναι ένα τεράστιο εγχείρημα αλλαγής αντιλήψεων και πρακτικών στο οποίο εμπλέκεται το σύνολο σχεδόν των φορέων της διοίκησης, αλλά και του δυναμικού της αγοράς. Αυτή η νέα αντίληψη έχει  να κάνει με το οικονομικά και κοινωνικά σκόπιμο έργο, με την ανάγκη λειτουργίας όλων με κανόνες, με κριτήρια. Έχει επίσης να κάνει με την επίτευξη και αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας και την βελτιστοποίηση των διαδικασιών στο χώρο των δημοσίων έργων.  

 

Το Γ’ ΚΠΣ αντιμετωπίστηκε ως μια πρόκληση ορθολογικής και οργανωμένης αντιμετώπισης των ευκαιριών και των κινδύνων που έχει η αναπτυξιακή διαδικασία και ο προγραμματισμός. Οι νέοι μηχανισμοί και οι νέες λειτουργίες που κατακτώνται σταδιακά τα τελευταία τρία χρόνια αποτελούν εγγύηση για την αποτελεσματικότητα, την ποιότητα, την διαφάνεια. Το σύνολο των φορέων που εμπλέκονται με το Γ΄ΚΠΣ συγχρονίζονται με τη λειτουργία του νέου συστήματος με αποτέλεσμα να προωθούνται έγκαιρα και με συνέπεια οι αναπτυξιακές παρεμβάσεις σε όλη τη χώρα. Και βέβαια σε αυτή τη συνεχή και επίπονη προσπάθεια όλοι οι οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι, όλοι οι φορείς έχουν το μερίδιο της ευθύνης τους αλλά και της συμβολής τους.

 

Δεν θέλω να υπεισέλθω σε ειδικότερα θέματα όπως αυτό που αφορά το σύστημα της παραγωγής των δημοσίων έργων στη χώρα μας. Ενα όμως είναι βέβαιο: Και στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ σε συνεργασία με το ΥΠΕΧΩΔΕ γίνονται και θα ολοκληρωθούν όλες οι αναγκαίες τομές εκεί όπου απαιτούνται: Κοστολόγια έργων, αλλαγή του ν.716/1977 για τις μελέτες, κατασκευή σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές και συντήρηση των έργων. Η απόδοση στην οικονομία και κοινωνία έργων, που εξυπηρετούν τις πραγματικές ανάγκες και προσδοκίες των πολιτών, που πληρούν τις προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας ήταν, είναι και θα παραμείνει βασική αρχή της κυβέρνησης.  Δεν θα κουραστούμε να τονίζουμε ότι η παραπάνω αρχή δεν υποτάσσεται σε καμία αντίληψη περί πολιτικού ή άλλου κόστους και βεβαίως δεν εφαρμόζεται επιλεκτικά. Η αρχή αυτή εφαρμόζεται για όλα τα έργα στη χώρα όπως κι αν αυτά χρηματοδοτούνται, όποια μορφή εκμετάλλευσης και λειτουργίας και αν επιλεγεί.

 

Κυρίες και κύριοι,

Είναι γεγονός ότι τα σύγχρονα προβλήματα, όπως αναδεικνύονται μέσα από τις  τραγικές επιπτώσεις των πλημμυρών και των άλλων φαινομένων που πρόσφατα έπληξαν την Ευρώπη αλλά και σε μικρότερο βαθμό  περιοχές της χώρας μας απαιτούν νέες προσεγγίσεις στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε συνολικά τη διαχείριση των έργων. Οι χώρες της Ε.Ε. και η χώρα μας αρχίζουν να προσαρμόζουν και να συγκεκριμενοποιούν τη νέα στρατηγική τους για τη Διαχείριση των Εργων τόσο με θεσμικά μέτρα όσο και με αναθεωρήσεις στον αναπτυξιακό σχεδιασμό. 

 

Η Ελλάδα έχει πολύ δρόμο να διανύσει ακόμα για να βελτιώσει την οργάνωση και την ικανότητα  των φορέων σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης και αυτοδιοίκησης, προκειμένου ως πολιτεία και κοινωνία να διαχειριζόμαστε ορθολογικά τα έργα, είτε πρόκειται για τεχνικά έργα, είτε και για άλλους τύπους έργων.

 

Δεν αρκεί να θεσπίζουμε μέτρα. Πάνω απ'όλα είναι ανάγκη να σχεδιάζουμε σωστά, με όραμα λαμβάνοντας υπόψη τις διεπιστημονικές προσεγγίσεις και όχι μόνο προσεγγίσεις ενός κλάδου ή μιας ομάδας επιστημόνων. Τα προβλήματα είναι σύνθετα, περίπλοκα και γι' αυτό απαιτούνται ολοκληρωμένες προσεγγίσεις. Σε αυτή την αναγκαιότητα η συμβολή του επιστημονικού κόσμου και ο διάλογος μεταξύ των διαφορετικών και πολλές φορές αντικρουόμενων επιστημονικών προσεγγίσεων και ερευνών είναι ζητήματα καθοριστικής σημασίας.

 

Κυρίες και κύριοι, 

 

Το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών στοχεύει σε ολοκληρωμένες προσεγγίσεις, προκειμένου να μην εκτελούνται αποσπασματικά τα έργα, οι δράσεις και οι υποδομές σε όποιον τομέα της οικονομίας και αν αναφέρονται, αλλά κατά τρόπο συμπληρωματικό να έχουν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.  

 

Όλοι οφείλουμε να στρέψουμε την προσοχή μας σε περισσότερο σύνθετες δεσμεύσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι καταστροφές του περιβάλλοντος, αλλά και οι κλιματολογικές αλλαγές που παρατηρούνται, με αποτέλεσμα να μεταβάλλονται τα δεδομένα για  ολόκληρο τον Πλανήτη μας, οδήγησε πολιτικούς και αρχές να λάβουν υπόψη, εκτός από τα οικονομικά κριτήρια και ορισμένους μάλλον απροσδιόριστους περιβαλλοντικούς περιορισμούς στη διαχείριση των έργων. Αυτοί οι περιορισμοί αλλά και οι δυνατότητες που υπάρχουν, όταν σεβόμαστε το περιβάλλον - πρέπει με τη συμβολή τη δική σας μέσα από τις  επιστημονικές έρευνες - να πάρει "σάρκα και οστά", να αναδεικνύει συγκεκριμένα περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια, να αναδεικνύει τελικά την ανάγκη της ανθρώπιινης κοινωνίας να αναπτυχθεί σε αρμονία με το περιβάλλον.

 

Κύριε Πρόεδρε,

 

Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου σας και στους συμμετέχοντες, ιδιαίτερα τους ξένους μας, μια ευχάριστη διαμονή στην όμορφη Ξάνθη.

 

Σας ευχαριστώ